Bảng giá

Free

6tr  2tr đ/năm

12tr 4tr đ/năm

Tài khoản cho Nhân Viên 50 500 5000
Link tuyển NV
Quyển khai thác hệ thông cấp NV nào? bao nhiêu khách hàng?
Hệ thống quản lý NV
Langdipage danh sách sản phẩm cho NV bán hàng
Hỗ trợ online Zalo group
Hỗ trợ trực tiếp
Mua ngay Mua ngay Mua ngay
Free
Tài khoản cho Nhân Viên 50
Link tuyển NV
Quyển khai thác hệ thông cấp NV nào? bao nhiêu khách hàng?
Hệ thống quản lý NV
Langdipage danh sách sản phẩm cho NV bán hàng
Hỗ trợ online Zalo group
Hỗ trợ trực tiếp
Mua ngay
6tr 2tr đ/năm
Tài khoản cho Nhân Viên 500
Link tuyển NV
Quyển khai thác hệ thông cấp NV nào? bao nhiêu khách hàng?
Hệ thống quản lý NV
Langdipage danh sách sản phẩm cho NV bán hàng
Hỗ trợ online Zalo group
Hỗ trợ trực tiếp
Mua ngay
12tr 4tr đ/năm
Tài khoản cho Nhân Viên 5000
Link tuyển NV
Quyển khai thác hệ thông cấp NV nào? bao nhiêu khách hàng?
Hệ thống quản lý NV
Langdipage danh sách sản phẩm cho NV bán hàng
Hỗ trợ online Zalo group
Hỗ trợ trực tiếp
Mua ngay
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart