- 29%

[Trần Duy Thanh] Thành thạo C++ qua 108 bài học

C++ Là gì?

Công nghệ thông tin với các phần mềm và ứng dụng phát triển liên tục không ngừng nghỉ, ngôn ngữ lập trình từng bước ra đời thể hiện được vai trò hữu ích của nó . Giảng viên: Trần Duy Thanh

499,000

  • Giá 499,000đ
  • Mua ngay
  • ID 26489
  • Giá bán[Trần Duy Thanh] Thành thạo C++ qua 108 bài học
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=787&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

C++ Là gì?

Công nghệ thông tin với các phần mềm và ứng dụng phát triển liên tục không ngừng nghỉ, ngôn ngữ lập trình từng bước ra đời thể hiện được vai trò hữu ích của nó. Một trong số ngôn ngữ lập trình thể hiện được đẳng cấp cũng như vị thế của nó chính là C++.

C++ là ngôn ngữ lập trình hướng tới đối tượng có mục đích chung. Mã C++ có thể làm việc theo kiểu C hoặc C with class. C++ là ngôn ngữ cấp trung gian vì nó gói gọn cả tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp.

Ứng dung của ngôn ngữ C++

⚠️ C++ sử dụng vận hành các ứng dụng

⚠️ C++ sử dụng trong các trò chơi

⚠️ C++ sử dụng để dựng phim hoạt hình

⚠️ C++ sử dụng trong trình duyệt web, truy cập cơ sở dữ liệu…

 Tuy nhiên:

Để học công nghệ thông tin online và làm việc thành thạo được với ngôn ngữ lập trình C++ này không phải đơn giản, chính vì thế khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học của giảng viên Trần Duy Thanh trên UNICA được ra đời. Nó cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học.

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android…

✔️ Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++….)

✔️ Cách tạo và gọi hàm trong C++

  • Xử lý mảng

  • Xử lý con trỏ

  • Xử lý chuỗi

  • xử lý cấu trúc

  • Xử lý tập tin

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ngôn ngữ lập trình ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình

Bài 1-Đề Cương – Thành Thạo Cpp qua 108 bài học

Bài 2-Giới thiệu về C++

Phần 2-Các khái niệm cơ bản

Phần 3-Các câu lệnh rẽ nhánh

Bài 3-Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng

Phần 4-Các vòng lặp

Bài 4-Chương trình C++ đầu tiên

Bài 5-Ý nghĩa của cout và cin trong C++

Phần 5-Mảng

Bài 6-Các ký tự đặc biệt

Phần 6-Hàm

Phần 7-Con trỏ

Bài 7-Các loại ghi chú trong C++

Phần 8-Xử lý chuỗi

Bài 8-Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến

Phần 9-Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bài 9-Hằng số và biểu thức

Bài 10-Chuyển kiểu dữ liệu

Phần 10-Xử lý tập tin

Phần 11-Tổng kết khóa học

Bài 11-Các toán tử trong C++

Bài 12-Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn

Bài 13-Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Tam Giác

Bài 14-Bài tập rèn luyện – Các hàm lượng giác

Bài 15-Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây

Bài 16-Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình

Bài 17-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 18-Câu lệnh If

Bài 19-Câu lệnh if … else

Bài 20-Câu lệnh If … else lồng nhau

Bài 21-Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if … else

Bài 22-Câu lệnh switch

Bài 23-Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1

Bài 24-Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2

Bài 25-Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện

Bài 26-Bài tập rèn luyện-tính toán số học

Bài 27-Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác

Bài 28-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 29-Vòng while

Bài 30-Vòng do… while

Bài 31-Vòng for

Bài 32-Câu lệnh break

Bài 33-Câu lệnh continue

Bài 34-Bàn về vòng lặp lồng nhau

Bài 35-Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

Bài 36-Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện

Bài 37-Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số

Bài 38-Bài tập rèn luyện-Game đoán số

Bài 39-Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình

Bài 40-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 41-Khái niệm về mảng và cách khai báo

Bài 42-Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều

Bài 43-Tìm kiếm trên mảng 1 chiều

Bài 44-Sắp xếp mảng 1 chiều

Bài 45-Cách khai báo mảng 2 chiều

Bài 46-Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều

Bài 47-Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1

Bài 48-Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2

Bài 49-Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3

Bài 50-Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4

Bài 51-Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5

Bài 52-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 53-Khái niệm và cách sử dụng hàm

Bài 54-Nguyên tắc hoạt động của hàm

Bài 55-Tham số hình thức và tham số thực

Bài 56-Truyền tham trị và tham biến

Bài 57-Parameter mặc định

Bài 58-Giới thiệu về hàm đệ qui

Bài 59-Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2

Bài 60-Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm

Bài 61-Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci

Bài 62-Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác

Bài 63-Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số

Bài 64-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 65-Khái niệm con trỏ & biến con trỏ

Bài 66-Các Toán tử con trỏ

Bài 67-Các thao tác trên con trỏ

Bài 68-Con trỏ void và con trỏ null

Bài 69-Con trỏ và mảng

Bài 70-Mảng Con trỏ

Bài 71-Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2

Bài 72-Bài tập rèn luyện-con trỏ 1

Bài 73-Bài tập rèn luyện-con trỏ 2

Bài 74-Bài tập rèn luyện-con trỏ 3

Bài 75-Bài tập rèn luyện-con trỏ 4

Bài 76-Bài tập rèn luyện-con trỏ 5

Bài 77-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 78-Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

Bài 79-Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi

Bài 80-Hàm strcpy,strncpy – sao chép chuỗi

Bài 81-Hàm strcat,strncat – nối chuỗi

Bài 82-Hàm strchr,strstr – tìm ký tự, chuỗi

Bài 83-Hàm strcmp,strncmp – so sánh chuỗi

Bài 84-Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường

Bài 85-Bài tập rèn luyện – chuỗi 1

Bài 86-Bài tập rèn luyện – chuỗi 2

Bài 87-Bài tập rèn luyện – chuỗi 3

Bài 88-Bài tập rèn luyện – chuỗi 4

Bài 89-Bài tập rèn luyện – chuỗi 5

Bài 90-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 91-Khái niệm và cách khai báo cấu trúc

Bài 92-Truy cập các thành viên của biến cấu trúc

Bài 93-Lệnh gán cấu trúc

Bài 94-Mảng cấu trúc

Bài 95-Con trỏ cấu trúc

Bài 96-Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên

Bài 97-Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm

Bài 98-Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số

Bài 99-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 100-Khái niệm về tập tin

Bài 101-cách ghi tập tin text file

Bài 102-Cách đọc tập tin text file

Bài 103-Cách ghi cấu trúc xuống tập tin

Bài 104-Cách đọc cấu trúc từ tập tin

Bài 105-Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số

Bài 106-Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên

Bài 107-Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm

Bài 108-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 109-Bài tập tổng hợp – Quản lý Sách

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Thành thạo C++ qua 108 bài học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart