- 68%

[Cuminh Rock] KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar)

KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) được thiết kế cho người học guitar đã biết căn bản nhịp phách và Guitar điện (hoặc đã hoàn thành chương trình Guitar đệm rock 1) . Giảng viên: Cuminh Rock

599,000

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=2216&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) được thiết kế cho người học guitar đã biết căn bản nhịp phách và Guitar điện (hoặc đã hoàn thành chương trình Guitar đệm rock 1). Nếu các bạn đã có hiểu biết căn bản về nhịp phách và Guitar điện, bạn có thể bắt đầu ngay với Guitar lead rock 1. Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận biết nhịp phách & các ký hiệu cơ bản, hãy ôn tập lại các vấn đề nhịp phách ở Guitar đệm rock 1. Người học sẽ đạt được kỹ năng chơi với nhạc backing track, và chơi được ở vị trí LEAD trong band nhạc. KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) gồm 207 bài tập, chia làm 7 chương, 1 chương khái niệm căn bản, và 6 chương thực hành từ đơn giản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có thêm 1 yếu tố mới. Người học được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 207 TABs bài tập, 207 file PDFs, 27 backing track ôn tập, 6 backing track tổng kết cuối mỗi chương. Người học sẽ được học các câu riff, và kỹ thuật solo của Van Halen, Randy Rhoads, Yngwie Malmsteen, George Lynch, Jake E. Lee, Zakk Wylde, và nhiều danh thủ guitar khác. KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) sẽ cho bạn chiến lược tập luyện từng bước, để nắm được tất cả các yếu tố cần thiết của một người chơi guitar solo một cách toàn diện. Người học được cung cấp nhạc nền (backing track) để thực hành chơi trên nền nhạc. Các bài tập được xây dựng từ đơn giản đến nâng cao dần. Người học sẽ hoàn thành KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) xem như đủ kiến thức & kỹ năng để tiến đến KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) nâng cao .

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Chương 0. Các khái niệm cơ bản

Bài 1-000. Tóm tắt lộ trình học

Bài 2-000A1. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên – P1

Phần 2-Chương 1. Scale Pentatonic thứ

Phần 3-Chương 2. 16 NOTEs

Bài 3-000A2. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên – P2

Bài 4-000A3. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên – P3

Phần 4-Chương 3. LIÊN 3

Phần 5-Chương 4. Scale thứ tự nhiên

Bài 5-000A4. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên – P4

Phần 6-Chương 5. Chạy Scale tốc độ

Bài 6-000B. Trường độ – 5 loại trường độ & dấu lặng

Bài 7-001. Trường độ – Tròn, trắng, đen

Phần 7-Chương 6. Cần nhún

Bài 8-002. Trường độ – Đen, móc đơn

Bài 9-003. Trường độ – Móc đơn, đen, đen chấm

Bài 10-004. Trường độ – Móc đôi, móc đơn

Bài 11-005. Scale Pentatonic thứ – Am – P1 – liên 3 đơn

Bài 12-006. Scale Pentatonic thứ – Am – P2

Bài 13-007. Scale Pentatonic thứ – Am – P3

Bài 14-007B. Ôn tập – Scale Pentatonic thứ – Am

Bài 15-008. Hammer on, Pull-off – P1

Bài 16-009. Hammer on, Pull-off – P2

Bài 17-010. Hammer on, Pull-off – P3

Bài 18-011. Hammer on, Pull-off – P4

Bài 19-012. Hammer on, Pull-off – P5

Bài 20-013. Hammer on, Pull-off – P6

Bài 21-014. Hammer on, Pull-off – P7

Bài 22-015. Hammer on, Pull-off – P8

Bài 23-015B. Ôn tập – Hammer on, Pull-off

Bài 24-016. Bend, Release 2 ngăn phím – P1

Bài 25-017. Bend, Release 2 ngăn phím – P2

Bài 26-018. Bend, Release 2 ngăn phím – P3

Bài 27-019. Bend, Release 2 ngăn phím – P4

Bài 28-020. Bend, Release 2 ngăn phím – P5

Bài 29-021. Bend, Release 2 ngăn phím – P6

Bài 30-022. Bend, Release 2 ngăn phím – P7

Bài 31-023. Bend, Release 2 ngăn phím – P8

Bài 32-024. Bend, Release 2 ngăn phím – P9

Bài 33-024B. Ôn tập – Bend, Release 2 ngăn phím

Bài 34-025. Rock Cliches – P1

Bài 35-026. Rock Cliches – P2

Bài 36-027. Rock Cliches – P3

Bài 37-028. Rock Cliches – P4

Bài 38-028B. Ôn tập – Rock Cliches

Bài 39-029. Vibrato – P1

Bài 40-030. Vibrato – P2

Bài 41-031. Vibrato – P3

Bài 42-032. Dấu lặng

Bài 43-032B. Ôn tập – Vibrato, Dấu lặng

Bài 44-033. Giai điệu nền – P1

Bài 45-034. Giai điệu nền – P2

Bài 46-035. Giai điệu nền – P3

Bài 47-036. Giai điệu nền – P4

Bài 48-037. Giai điệu nền – P5

Bài 49-037B. Ôn tập – Giai điệu nền

Bài 50-038. Riff Pentatonic thứ – P1

Bài 51-039. Riff Pentatonic thứ – P2

Bài 52-040. Riff Pentatonic thứ – P3

Bài 53-041. Riff Pentatonic thứ – P4

Bài 54-041B. Ôn tập – Riff Pentatonic thứ

Bài 55-042. Các kỹ thuật đặc biệt – Muting

Bài 56-043. Các kỹ thuật đặc biệt – Pick Harmonic

Bài 57-044. Các kỹ thuật đặc biệt – Slide xuống

Bài 58-045. Các kỹ thuật đặc biệt – Slide lên

Bài 59-046. Các kỹ thuật đặc biệt – Blues bend

Bài 60-047. Các kỹ thuật đặc biệt – Kết hợp – P1

Bài 61-048. Các kỹ thuật đặc biệt – Kết hợp – P2

Bài 62-049. Các kỹ thuật đặc biệt – Kết hợp – P3

Bài 63-049B. Ôn tập – Các kỹ thuật đặc biệt – Kết hợp

Bài 64-049C1. Tổng kết chương 1 – Open fire – P1 – Các điểm lưu ý

Bài 65-049C2. Tổng kết chương 1 – Open fire – P2 – Minh họa

Bài 66-050. Dịch tone – Gm Pentatonic

Bài 67-051. Dịch tone – Bm Pentatonic

Bài 68-052. Octave – Am Pentatonic

Bài 69-053. Pentatonic thứ mở rộng – Am – P1

Bài 70-054. Pentatonic thứ mở rộng – Am – P2

Bài 71-054B. Ôn tập – Pentatonic thứ mở rộng

Bài 72-055. Nguyên lý Picking 16 Notes – P1

Bài 73-056. Nguyên lý Picking 16 Notes – P2

Bài 74-057. Nguyên lý Picking 16 Notes – P3

Bài 75-058. Nguyên lý Picking 16 Notes – P4

Bài 76-059. Nguyên lý Picking 16 Notes – P5

Bài 77-060. Nguyên lý Picking 16 Notes – P6

Bài 78-060B. Ôn tập – Nguyên lý Picking 16 Notes

Bài 79-061. Riff 16 Notes – P1

Bài 80-062. Riff 16 Notes – P2

Bài 81-063. Riff 16 Notes – P3

Bài 82-064. Riff 16 Notes – P4

Bài 83-065. Riff 16 Notes – P5

Bài 84-066. Riff 16 Notes – P6

Bài 85-066B. Ôn tập – Riff 16 Notes

Bài 86-067. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P1

Bài 87-068. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P2

Bài 88-069. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P3

Bài 89-070. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P4

Bài 90-071. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P5

Bài 91-072. Bài tập tăng tốc – To The Stage – P6

Bài 92-072B. Ôn tập – Bài tập tăng tốc – To The Stage

Bài 93-072C1. Tổng kết chương 2 – To The Stage – P1 – Các lưu ý

Bài 94-072C2. Tổng kết chương 2 – To The Stage – P2 – Minh họa

Bài 95-073. Blues scale – P1

Bài 96-074. Blues scale – P2

Bài 97-075. Blues scale – P3

Bài 98-075B. Ôn tập – Blues scale

Bài 99-076. Nguyên lý Pick liên 3 – P1

Bài 100-077. Nguyên lý Pick liên 3 – P2

Bài 101-078. Nguyên lý Pick liên 3 – P3

Bài 102-079. Nguyên lý Pick liên 3 – P4

Bài 103-080. Nguyên lý Pick liên 3 – P5

Bài 104-081. Nguyên lý Pick liên 3 – P6

Bài 105-082. Nguyên lý Pick liên 3 – P7

Bài 106-083. Nguyên lý Pick liên 3 – P8

Bài 107-084. Nguyên lý Pick liên 3 – P9

Bài 108-084B. Ôn tập – Nguyên lý Pick liên 3

Bài 109-085. Các kỹ thuật mới – Pre-bend – P1

Bài 110-086. Các kỹ thuật mới – Pre-bend – P2

Bài 111-087. Các kỹ thuật mới – Slow bend

Bài 112-088. Các kỹ thuật mới – Rake

Bài 113-089. Các kỹ thuật mới – Staccato – P1

Bài 114-090. Các kỹ thuật mới – Staccato – P2

Bài 115-091. Liên 3 lười – P1

Bài 116-092. Liên 3 lười – P2

Bài 117-092B. Ôn tập – Các kỹ thuật mới – Liên 3 lười

Bài 118-093. Ứng tấu & tạo mẫu câu – P1

Bài 119-094. Ứng tấu & tạo mẫu câu – P2

Bài 120-095. Ứng tấu & tạo mẫu câu – P3

Bài 121-096. Ứng tấu & tạo mẫu câu – P4

Bài 122-096B. Ôn tập – Ứng tấu & tạo mẫu câu

Bài 123-096C1. Tổng kết chương 3 – From the heart – P1 – Các lưu ý

Bài 124-096C2. Tổng kết chương 3 – From the heart – P2 – Minh họa

Bài 125-097. Pentatonic thứ trên dây 5 – P1

Bài 126-098. Pentatonic thứ trên dây 5 – P2

Bài 127-099. Cấu tạo Scale trưởng – A

Bài 128-100. Cấu tạo Scale thứ – Am

Bài 129-100B. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ – Am – P1

Bài 130-100C. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ – Am – P2

Bài 131-101. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ – Am – P3

Bài 132-102. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ – Em

Bài 133-102B. Ôn tập – Scale trưởng, thứ, pentatonic

Bài 134-103. Pentatonic thứ thế dây 5 – Am

Bài 135-104. Scale thứ tự nhiên – Am – P1

Bài 136-105. Scale thứ tự nhiên – Am – P2

Bài 137-106. Scale thứ tự nhiên – Em

Bài 138-107. Scale thứ tự nhiên trên dây 5 – Am – P1

Bài 139-108. Scale thứ tự nhiên trên dây 5 – Am – P2

Bài 140-108B. Ôn tập – Scale Trưởng, Thứ, Pentatonic

Bài 141-109. Bài tập tăng tốc – The Heavy Side – P1

Bài 142-110. Bài tập tăng tốc – The Heavy Side – P2

Bài 143-111. Bài tập tăng tốc – The Heavy Side – P3

Bài 144-112. Bài tập tăng tốc – The Heavy Side – P4

Bài 145-112B. Ôn tập – Bài tập tăng tốc – The Heavy Side

Bài 146-112C1. Tổng kết chương 4 – The Heavy Side – P1 – Các lưu ý

Bài 147-112C2. Tổng kết chương 4 – The Heavy Side – P2 – Minh họa

Bài 148-113. Nguyên lý Pick chuyển dây – P1

Bài 149-114. Nguyên lý Pick chuyển dây – P2

Bài 150-115. Nguyên lý Pick chuyển dây – P3

Bài 151-116. Nguyên lý Pick chuyển dây – P4

Bài 152-117. Nguyên lý Pick chuyển dây – P5

Bài 153-118. Chạy Scale – P1

Bài 154-119. Chạy Scale – P2

Bài 155-120. Chạy Scale – P3

Bài 156-121. Chạy Scale – P4

Bài 157-122. Chạy Scale – P5

Bài 158-123. Chạy Scale – P6

Bài 159-124. Chạy Scale – P7

Bài 160-124B. Ôn tập – Chạy Scale

Bài 161-125. Chạy Scale – P8

Bài 162-126. Chạy Scale – P9

Bài 163-127. Chạy Scale – P10

Bài 164-128. Chạy Scale – P11

Bài 165-129. Chạy Scale – P12 – VÍ DỤ TỐC ĐỘ

Bài 166-130. Chạy Scale – P13 – VÍ DỤ TỐC ĐỘ

Bài 167-131. Chạy Scale – P14

Bài 168-132. Chạy Scale – P15

Bài 169-132B. Ôn tập – Chạy Scale Liên 3

Bài 170-133. Giai điệu nền – P1

Bài 171-134. Giai điệu nền – P2

Bài 172-135. Dorian Scale – P1

Bài 173-136. Dorian Scale – P2

Bài 174-137. Dorian Scale – P3

Bài 175-138. Liên 3 móc đôi

Bài 176-139. Bend 3-4 ngăn phím – P1

Bài 177-140. Bend 3-4 ngăn phím – P2

Bài 178-140B. Ôn tập – Riffs, Dorian Scale, Liên 3 đôi, Bend

Bài 179-141. Bài tập tăng tốc – Danger Ahead – P1

Bài 180-142. Bài tập tăng tốc – Danger Ahead – P2

Bài 181-143. Bài tập tăng tốc – Danger Ahead – P3

Bài 182-144. Bài tập tăng tốc – Danger Ahead – P4

Bài 183-144B. Ôn tập – Bài tập tăng tốc – Danger Ahead

Bài 184-145A. Tổng kết chương 5 – Danger Ahead – P1 – Các lưu ý

Bài 185-145B. Tổng kết chương 5 – Danger Ahead – P2 – Minh họa

Bài 186-146. Harmonic tay trái – P1

Bài 187-147. Harmonic tay trái – P2

Bài 188-148. Harmonic tay trái – P3

Bài 189-149. Harmonic tay trái – P4

Bài 190-150. Harmonic tay trái – P5

Bài 191-151. Harmonic tay trái – P6

Bài 192-151B. Ôn tập – Harmonic tay trái

Bài 193-152. Cần nhún – Dip

Bài 194-153. Cần nhún – Divebomb

Bài 195-154. Cần nhún – Harmonic Divebomb

Bài 196-155. Cần nhún – Dive – Return

Bài 197-156. Cần nhún – Dive – Chord

Bài 198-157. Cần nhún – Dive – Legato

Bài 199-158. Cần nhún – Shake

Bài 200-159. Cần nhún – Dip – Release – P1

Bài 201-160. Cần nhún – Dip – Release – P2

Bài 202-161. Cần nhún – Harmonic – Shake

Bài 203-162. Cần nhún – Pull

Bài 204-162B. Ôn tập – Cần nhún

Bài 205-163. Tapping – P1

Bài 206-164. Tapping – P2

Bài 207-165. Tapping – P3

Bài 208-166. Tapping – Sweep

Bài 209-167. Tapping – Bend – P1

Bài 210-168. Tapping – Bend – P2

Bài 211-168B. Ôn tập – Tapping

Bài 212-169. Bài tập tăng tốc – Into the Spotlight – P1

Bài 213-170. Bài tập tăng tốc – Into the Spotlight – P2

Bài 214-171. Bài tập tăng tốc – Into the Spotlight – P3

Bài 215-172. Bài tập tăng tốc – Into the Spotlight – P4

Bài 216-172B. Ôn tập – Bài tập tăng tốc – Into the Spotlight

Bài 217-172C1. Tổng kết chương 6 – Into the Spotlight – P1 – Các lưu ý

Bài 218-172C2. Tổng kết chương 6 – Into the Spotlight – P2 – Minh họa

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Cuminh Rock] KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart