- 38%

[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật – Tập 2

– Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C# . Giảng viên: Trần Duy Thanh

499,000

  • Giá 499đ
  • Mua ngay
  • ID 27944
  • Giá bán[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1669&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

– Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

– Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

– Hàm và đệ qui

– Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

– Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…

– Danh sách liên kết: Đơn, đôi

– Stack và Queue

– Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

– Cơ bản về đánh giá giải thuật

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead

Bài 1-Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi

Bài 2-Cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

Phần 2-Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead và pTail

Phần 3-Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Mảng

Bài 3-Duyệt danh sách liên kết đôi

Bài 4-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

Phần 4-Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Danh sách liên kết

Phần 5-Hàng đợi (Queue) – triển khai bằng Mảng

Bài 5-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

Phần 6-Hàng đợi (Queue) – triển khai bằng Danh Sách Liên Kết

Bài 6-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

Phần 7-Cây nhị phân

Bài 7-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

Bài 8-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

Phần 8-Sơ lược về đánh giá và tối ưu giải thuật

Bài 9-Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

Phần 9-Tổng kết khóa học

Bài 10-Hủy danh sách

Bài 11-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – Biểu diễn Big Integer

Bài 12-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product

Bài 13-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 14-Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

Bài 15-Duyệt danh sách liên kết đôi

Bài 16-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

Bài 17-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

Bài 18-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

Bài 19-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

Bài 20-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

Bài 21-Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

Bài 22-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – phép toán trên Big Integer

Bài 23-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product

Bài 24-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 25-Khái niệm và cách thức hoạt động của ngăn xếp

Bài 26-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

Bài 27-Hàm Push

Bài 28-Hàm Pop

Bài 29-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 30-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng mảng

Bài 31-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 32-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

Bài 33-Hàm Push

Bài 34-Hàm Pop

Bài 35-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 36-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng liên kết

Bài 37-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 38-Khái niệm và cách thức hoạt động của Hàng đợi

Bài 39-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

Bài 40-Hàm Enqueue

Bài 41-Hàm Dequeue

Bài 42-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 43-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – hàng đợi Customer dạng mảng

Bài 44-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 45-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

Bài 46-Hàm Enqueue

Bài 47-Hàm Dequeue

Bài 48-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 49-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – hàng đợi Customer dạng liên kết

Bài 50-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 51-Các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm

Bài 52-Một số tính chất của cây nhị phân

Bài 53-Giới thiệu các Kỹ thuật duyệt cây

Bài 54-Kỹ thuật duyệt cây – Preorder(NLR)

Bài 55-Kỹ thuật duyệt cây – InOrder(LNR)

Bài 56-Kỹ thuật duyệt cây – PostOrder(LRN)

Bài 57-Một số cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm

Bài 58-Triển khai cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm

Bài 59-Triển khai hàm thêm Node vào cây

Bài 60-Triển khai hàm duyệt cây nhị phân

Bài 61-Triển khai đếm Node/Node lá trên cây

Bài 62-Triển khai đo chiều cao của cây

Bài 63-Triển khai tìm kiếm

Bài 64-Triển khai hàm xóa Node khỏi cây

Bài 65-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 66-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – cây nhị phân quản lý sản phẩm

Bài 67-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 68-Khái niệm về đánh giá giải thuật

Bài 69-Một số ví dụ về đánh giá giải thuật

Bài 70-Một số ví dụ về tối ưu vòng lặp

Bài 71-Khử đệ qui

Bài 72-Bài tập rèn luyện – khử đệ quy

Bài 73-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 74-Bài tập tổng hợp

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật – Tập 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart