THOẢ THUẬN ĐỐI TÁC

  1. Nhơn Mỹ: Công Ty Nhơn Mỹ, MST 0305684347, Viết tắt là Nhơn Mỹ
  2. Đối Tác: Cá nhân, doanh nghiệp sử dụng hệ thống Nhà Phân Phối này để quản lý trả hoa hồng cho thành viên của mình. Viết tắt là Đối Tác
  3. Nhà Phân Phối: Cộng tác viên, trưởng nhóm, quản lý doanh nghiệp tham gia vào trong quá trình kinh doanh nền tảng đối tác của Nhơn Mỹ. Viết tắt là NPP
  4. Hệ Thống Bán Hàng: Nền tảng giúp Đối Tác đưa sản phẩm của mình cho NPP bán hàng, và trả hoa hồng cho NPP theo quy định trả thưởng của Đối Tác. Viết tắt là HTBH

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

1.1 Hệ thống đối tác do Nhơn Mỹ tạo ra để cung cấp cho Đối Tác hệ sinh thái quản lý hoa hồng cho NPP.
1.2 Nhơn Mỹ đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và hạn chế thấp nhất ruổi ro xảy ra trong qua trình kinh doanh.
1.3 Máy chủ Nhơn Mỹ sao lưu ( Backup) định kỳ 7 ngày / 1 lần) đảm bảo an toàn dữ liệu.

ĐIỀU 2: HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI
2.1 Hướng dẫn dành cho Đối Tác
2.2 Hướng dẫn dành cho NPP

ĐIỀU 3. QUYỀN & NGHĨA VỤ NHƠN MỸ
3.1 QUYỀN:
3.1.1 Hệ thống NPP là tài sản Nhơn Mỹ cung cấp dịch vụ khai thác cho Đối Tác, NPP.
3.1.2 Nhơn Mỹ có quyền tạm ngưng, hoặc từ chối phục vụ cho Đối Tác, NPP nếu vi phạm Điều 6 hoặc các chính sách ràng buộc có liên quan.
3.1.3 Miễn trừ trách nhiệm thanh toán tiền cho NPP & các vấn đề phát sinh khác do Đối Tác với NPP
3.1.4 Yêu cầu Đối Tác thanh toán tiền phí quản lý hệ thống vào ngày 1 đến 5 hàng tháng ( Cho giao dịch phát sinh tháng trước đó)

3.2 NGHĨA VỤ:
3.2.1 Cung cấp nền tảng HTBH an toàn cho 3 bên vận hành nhằm mang lại giá trị lợi nhuận cho Đối Tác & Hoa hồng cho NPP.
3.2.2 Phối hợp Đối Tác, NPP giải quyết các tranh chấp 3 bên.

ĐIỀU 4. QUYỀN & NGHĨA VỤ ĐỐI TÁC
4.1 QUYỀN ĐỐI TÁC

4.1.1 Tự do thêm, xóa, sản phẩm cho NPP bán hàng quy định luật thương mại điện tử.
4.1.2 Toàn quyền quyết định giá, chính sách hoa hồng cho NPP.
4.1.3 Toàn quyền quyết định NPP nào tham gia kinh doanh, có quyền xóa bất kỳ NPP nếu muốn và có sự đồng thuận của NPP hoặc Trưởng Nhóm hoặc Quản Lý Nhóm.

4.2 NGHĨA VỤ ĐỐI TÁC
4.2.1 Ký kết các hợp đồng với Nhơn Mỹ, và triển khai chương trình NPP
4.2.2 Xây dựng các chính sách ràng buộc NPP, chính sách hoa hồng, chính sách trả thưởng,… giúp NPP an tâm kinh doanh.
4.2.3 Hướng dẫn, đào tạo, chỉa sẻ NPP cách khai thác hệ thống bán hàng(HTBH) để chia sẻ, bán sản phẩm của Đối Tác.
4.2.4 Có nghĩa vụ kết toán hoa hồng NPP vào ngày 25 hàng tháng và thanh toán hoa hồng từ ngày 5 đến ngày 10 tháng kế tiếp (điều khoản này không áp dụng nếu Đối Tác và NPP có thỏa thuận riêng)
4.2.4 Giải quyết các thắc mắc của NPP
4.2.5 Xây dựng quy định, chính sách riêng cho NPP trên web kinh doanh Đối Tác.
4.2.6 Thanh toán phí cho Nhơn Mỹ ( phí cài đặt và phí hàng năm) ngay khi thỏa thuận này thành lập.

ĐIỀU 5. QUYỀN & NGHĨA VỤ NHÀ PHÂN PHỐI
5.1. QUYỀN NHÀ PHÂN PHỐI

5.1.1 Tham gia, không tham gia kinh doanh bất kỳ đối tác nào có trên hệ thống của Nhơn Mỹ.
5.1.2 Chia sẻ, bán sản phẩm của Đối Tác trên bất kỳ nơi nào được phép nhằm mục tiêu tìm kiếm khách hàng & nhận hoa hồng
5.1.2 Xây dựng, tìm kiếm, chia sẻ liên kết của mình để tuyển dụng Trường Nhóm, hoặc Cộng tác viên Bán hàng.
5.1.4 Cập nhật, sửa đổi thông tin của mình, đặt biệt là thông tin liên hệ, số điện thoại, Ví momo, tài khoản ngân hàng.
5.1.5 Yêu cầu Đối Tác thanh toán hoa hồng theo định kỳ ( đều 4.2.4) hoặc thỏa thuận riêng với Đối Tác

5.2. NGHĨA VỤ NHÀ PHÂN PHỐI
5.2.1 Là công dân Việt Nam trên 18 tuổi ( có quyền lao động), hoặc người nước ngoài theo quy định luật quốc tế và quốc gia sở tại.
5.2.2 Không làm gây hại Hệ Thống Bán Hàng của Nhơn Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐIỀU 6. QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT:

6.1. Đối tác, NPP có toàn quyền sử dụng, khai thác vận hành phần mềm cho mục đích hoạt động kinh doanh, phát triển lành mạnh của mình. Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng phần mềm (website) làm nơi tuyên truyền, cổ động văn hóa xấu, kích động bạo lực, tuyên truyền chính trị phản động chống phá nhà nước XHCN, khiêu dâm, ma túy và các văn hóa phẩm đồi trụy khác.

6.2. Nhơn Mỹ có nghĩa vụ giữ bí mật mọi thông tin: Tài liệu liên quan đến thỏa thuận và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Đối Tác.

6.3. Đối Tác không được phép sao chép, bán, cho thuê phần mềm này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhơn Mỹ.

 

ĐIỀU 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký, không bên nào được đơn phương thay đổi, kết thúc thỏa thuận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

7.2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận.

7.3.Hai bên sẽ ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật ngay khi toàn bộ phần mềm đã được Nhơn Mỹ xây dựng và bàn giao theo đúng yêu cầu kỹ thuật mà hai bên đã thỏa thuận.

7.4. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết trên tinh thần hợp tác và thương lượng.

7.5.Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa Án nơi bên Nhơn Mỹ đặt trụ sở.

7.6.Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng của thỏa thuận và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan đến việc xây dựng, cài đặt, chuyển giao phần mềm.

7.7.Thỏa thuận này được làm lưu dưới dạng chứng thư điện tử hoặc 02 văn bản giấy, xác nhận thông qua Chữ ký điện tử hoặc Mộc đỏ của 2 bên, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Các bảng phụ lục, sửa đổi bổ sung là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này, các bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong các phụ lục, sửa đổi bổ sung.

 

ĐIỀU 8: KẾT THÚC
Thỏa thuận này kết thúc trong các trường hợp sau:

8.1 Thỏa thuận đã hoàn thành mà hai bên không có khiếu nại gì;

8.2 Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Nhơn Mỹ và NPP như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai, dịch bệnh…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

8.3 Vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận (bao gồm nhưng không hạn chế) như: Đối Tác vi phạm phá hủy hệ thống thông tin của Nhơn Mỹ, Đối Tác cung cấp phần mềm cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của Nhơn Mỹ.

( Viết lần đầu 20.10.2021, Cập nhật lần cuối 25.12.2021 )

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart